ނަންބަރު: 188-PMS/CIR/2022/88

ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 29/2022 (01 ޑިސެންބަރު 2022) "ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުން އިދާރާތަކަށް ދޫކޮށްލުން" ތަފްސީލު ކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

08 ޑިސެމްބަރ 2022ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް