ނަންބަރު: 188-LERD/CIR/2022/83

މުވައްޒަފުންނަށް އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އިޖުރާޢަތުތަކާ އެއްގޮތަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން

ތާރީޚް

11 ޑިސެމްބަރ 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް