ނަންބަރު: 188-EAS/CIR/2022/90

ސިވިލް ސަރވިސް މެދުވެރިކޮށް ކިޔެވުމަށް ބޮންޑުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

14 ޑިސެމްބަރ 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް