ނަންބަރު: 188-LERD/CIR/2022/89

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް ކައުންސިލްތަކުން އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެދި

ތާރީޚް

15 ޑިސެމްބަރ 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް