ނަންބަރު: 188-PMS/CIR/2022/96

ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުގެ ސަޕޯޓް ސަރވިސް ރޭންކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޕްރީ-އެޕްރޫވްޑް ޓާގެޓްތަކާއި, އެ ޓާގެޓްތައް މިންކުރާނެ މިންގަޑު (ރުބްރިކްސް) އާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

21 ޑިސެމްބަރ 2022ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް