ނަންބަރު: 188-ODRD/CIR/2022/95

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރާ ގޮތަށް އެއްވެސް އައު މަޤާމެއް ނުއުފެއްދުމާގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން އާންމުކޮށްފައިވާ މާލިއްޔަތާބެހޭ ސަރކިއުލަރއާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

22 ޑިސެމްބަރ 2022ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް