ނަންބަރު: 188-ODRD/CIR/2022/97

ސްކިލްޑް ވޯކަރސްގެ މަގާމުތަކުގެ ޝަރުތު ޢަންމުކޮށްފައިވާ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު 2022/30 އާ ގުޅޭ

ތާރީޚް

25 ޑިސެމްބަރ 2022


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް


ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް