ނަންބަރު: 188-RERD-IUL/2023/6

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލުން

ތާރީޚް

18 ޖަނަވަރީ 2023


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އަލުން ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލުން
 • ތާރީޚް: 18 ޖަނަވަރީ 2023
 • pdf / 353.8 KB
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގެ ކްރައިޓީރިއާގެ ބައިތައް ޓެސްޓުކުރެވޭ ގޮތް ޓެސްޓުކުރެވޭ ބައިތައް ޓެސްޓުކުރެވޭ ގޮތް ކްރައިޓީރިއާ ޕްރޮފެޝަނަލް އެކްސްޕަޓީސް
 • ތާރީޚް: 18 ޖަނަވަރީ 2023
 • pdf / 25.6 KB
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ކޮމްޕީޓެންސީތައް
 • ތާރީޚް: 18 ޖަނަވަރީ 2023
 • pdf / 53.4 KB
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް
 • ތާރީޚް: 18 ޖަނަވަރީ 2023
 • pdf / 128.3 KB
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލް 2021
 • ތާރީޚް: 18 ޖަނަވަރީ 2023
 • pdf / 1.6 MB
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
 • ތާރީޚް: 18 ޖަނަވަރީ 2023
 • docx / 59.6 KB
އުވާލާފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކްފޯމް
 • ތާރީޚް: 18 ޖަނަވަރީ 2023
 • docx / 24.5 KB
މުވައްޒަފު އަދާކުރި ވަޒީފާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުު
 • ތާރީޚް: 18 ޖަނަވަރީ 2023
 • docx / 29.5 KB
އިޤްރާރު
 • ތާރީޚް: 18 ޖަނަވަރީ 2023
 • docx / 42.1 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް