ނަންބަރު: 188-PMS/CIR/2023/5

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމާއި، 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމާގުޅޭ

ތާރީޚް

19 ޖަނަވަރީ 2023ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް