ނަންބަރު: 188-PMS/CIR/2023/7

ޕަަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބެލުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާގުޅޭ

ތާރީޚް

24 ޖަނަވަރީ 2023ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް