ނަންބަރު: 188-HRS-IUL/2023/16

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭނެ "އެކްސްޓަރނަލް ޓްރެއިނަރސް ޕޫލް 2023" އެކުލަވައިލުން

ތާރީޚް

26 ޖަނަވަރީ 2023ފަހުގެ އިއުލާންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް