ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު
ޖުމްލަ ފެނުނީ 262 ލިޔުން
ނަންބަރު: 188-RERD-IUL/2023/69
 • ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ތާރީޚް: 24 މެއި 2023
ނަންބަރު: 188-HRS-IUL/2023/68
 • ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
 • ތާރީޚް: 22 މެއި 2023
ނަންބަރު: 188-RERD-IUL/2023/67
 • ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ތާރީޚް: 18 މެއި 2023
ނަންބަރު: 188-HRS-IUL/2023/64
 • ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
 • ތާރީޚް: 15 މެއި 2023
ނަންބަރު: 188-HRS-IUL/2023/63
 • ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
 • ތާރީޚް: 15 މެއި 2023
ނަންބަރު: 188-RERD-IUL/2023/63
 • ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ތާރީޚް: 14 މެއި 2023
ނަންބަރު: 188-RERD-IUL/2023/60
 • ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ތާރީޚް: 09 މެއި 2023
ނަންބަރު: 188-RERD-IUL/2023/59
 • ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
 • ތާރީޚް: 09 މެއި 2023
ނަންބަރު: 188-RERD-IUL/2023/58
 • ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ތާރީޚް: 25 އޭޕްރީލް 2023

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް