ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު
ޖުމްލަ ފެނުނީ 319 ލިޔުން
ނަންބަރު: 188-RERD-IUL/2023/124
 • ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ތާރީޚް: 05 އޮކްޓޯބަރ 2023
ނަންބަރު: 188-RERD-IUL/2023/123
 • ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ތާރީޚް: 05 އޮކްޓޯބަރ 2023
ނަންބަރު: 188-HRS-IUL/2023/122
 • ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
 • ތާރީޚް: 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2023
ނަންބަރު: 188-RERD-IUL/2023/121
 • ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ތާރީޚް: 19 ސެޕްޓެމްބަރ 2023
ނަންބަރު: 188-HRS-IUL/2023/120
 • ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
 • ތާރީޚް: 06 ސެޕްޓެމްބަރ 2023
ނަންބަރު: 188-RERD-IUL/2023/118
 • ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ތާރީޚް: 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2023
ނަންބަރު: 188-RERD-IUL/2023/107
 • ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ތާރީޚް: 28 އޯގަސްޓް 2023
ނަންބަރު: 188-RERD-IUL/2023/116
 • ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ތާރީޚް: 24 އޯގަސްޓް 2023
ނަންބަރު: 188-RERD-IUL/2023/114
 • ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
 • ތާރީޚް: 24 އޯގަސްޓް 2023

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް