މީޑިއާ
5/3/2015
CSC_6323aa ވޯކްޝޮޕް އޮން ސްޓްރެޓީޖިކް ފޯސައިޓް – މޯލްޑީވްސް ސިވިލް ސަރވިސް 2020 ނިމުން
މީޑިއާ
3/3/2015
CSC_6323aa ވޯކްޝޮޕް އޮން ސްޓްރެޓީޖިކް ފޯސައިޓް – މޯލްޑީވްސް ސިވިލް ސަރވިސް 2020
އިޢުލާނު
1/3/2015
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
އިޢުލާނު
1/3/2015
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
އިޢުލާނު
26/2/2015
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާއަށް ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދުން
މީޑިއާ
26/2/2015
މެނޭޖްމެންޓް އޮޑިޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް