އިޢުލާނު
19/8/2014
އައި.އެސް.އޯ ސަރވިއެލަންސް އޯޑިޓް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ
އިޢުލާނު
14/8/2014
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު
އިޢުލާނު
12/8/2014
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
އިޢުލާނު
12/8/2014
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ފައިނޭންސް އޮފިސަރ
އިޢުލާނު
11/8/2014
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މޮޑަނައިޒޭޝަން ސެކްޝަނުން ސިވިލް ސަރވިސް މޮޑަނައިޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަށް ކޮންޓްރެކްޓް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެއްޖެ:
އިޢުލާނު
11/8/2014
ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ސީނިއަރ ޕަރސަނަލް އޮފިސަރ -ވަގުތީ