މީޑިއާ
28/5/2015
މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 188-އެމްއެސް/ސީއައިއާރް/54/2015 (12 މޭ 2015) ސަރކިއުލަރ ޏޯޓުއާ ގުޅޭ
މީޑިއާ
28/5/2015
މަގާމުތަކަށް މީހުން ހޯދުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންވީ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ
ފީޗަރޑް
26/5/2015
HCN_9707a ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ޗައިނީޒް އެކަޑަމީ އޮފް ގަވަރނަންސްއާއި ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
އިޢުލާނު
25/5/2015
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު
މީޑިއާ
24/5/2015
china_o ޗައިނީޒް އެކަޑަމީ އޮފް ގަވަރނަންސްގެ ޑެލިގޭޝަންއެއް މާލެ ވަޑައިގަތުން
މީޑިއާ
17/5/2015
VisioningCS ވޯކްޝޮޕް: ވިޝަނިންގ – މޯލްޑީވްސް ސިވިލް ސަރވިސް 2016 – 2020