އިޢުލާނު
23/7/2015
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އިޢުލާނު
23/7/2015
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އިޢުލާނު
23/7/2015
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އިޢުލާނު
23/7/2015
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އިޢުލާނު
23/7/2015
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އިޢުލާނު
23/7/2015
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ