އިޢުލާނު
29/6/2015
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ނިލަންދިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އިޢުލާނު
29/6/2015
ވަޒީފާގެ ފުުރުސަތު – ފާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އިޢުލާނު
29/6/2015
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – މާލެ އަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އިޢުލާނު
29/6/2015
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އިޢުލާނު
29/6/2015
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އިޢުލާނު
29/6/2015
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ