އިޢުލާނު
25/11/2015
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރ
ޚަބަރު
23/11/2015
ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ ޕޮލިސީގެ ވެލިޑޭޝަން ވޯރކްޝޮޕް ބާއްވައިފި
ފީޗަރޑް
19/11/2015
Prof Ugail PL ޕަބްލިކް ލެކްޗަރ ސީރީސްގެ ދަށުން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ޕަބްލިކް ލެކްޗަރ ބާއްވައިފި
އިޢުލާނު
19/11/2015
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ސަރކިއުލަރ
18/11/2015
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސް ގަވާއިދު 2014 ގެ 160ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިޞްލާޙުކުރުން
ޚަބަރު
18/11/2015
މެނެޖްމަންޓް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި.