ސަރކިއުލަރ
26/8/2015
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްއާއި ނައިބުރައީސް ހަމަޖެހުން
އިޢުލާނު
24/8/2015
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ފެލިދެއަތޮޅު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އިޢުލާނު
24/8/2015
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އިޢުލާނު
24/8/2015
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އިޢުލާނު
24/8/2015
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އިޢުލާނު
24/8/2015
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ