އިޢުލާނު
15/4/2015
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު
އިޢުލާނު
12/4/2015
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު
އިޢުލާނު
12/4/2015
މީޓިން މެނޭޖްމަންޓް ސޮފްޓްވެއަރ – ތައްޔާރުކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ
މީޑިއާ
1/4/2015
CSC_7110a މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ހަމަޖެއްސެވުން
އިޢުލާނު
25/3/2015
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު – އައިޓީ ހާޑްވެއަރ ހޯދުން
އިޢުލާނު
25/3/2015
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު