އިޢުލާނު
15/4/2014
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު- ނޮވިލޯން ސަޕްލައިކޮށްދިނުމާއި ނޮވިލޯން އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަަށް
ނޫސްބަޔާން
9/4/2014
News-Release-Header ނޫސްބަޔާން
ފީޗަރޑް
2/4/2014
Ha Dhaal Chair Trip (4) ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ހދ. އަތޮޅުގެ 11 ރަށެއްގެ ކައުންސިލަރުންނާއި ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި
އިޢުލާނު
1/4/2014
ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ޓްރެއިންގ ހޯލުގައި އެޅުމަށް ނޮވިލޯން ސަޕްލައިކޮށްދިނުމާއި ނޮވިލޯން އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް
ޚަބަރު
31/3/2014
CSC Chairman visit to Haa Dhaal Atoll ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ހދ. އަތޮޅުގެ ސިވިލް ސަރވަންޓުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ދަތުރުފުޅެއް ފައްޓަވައިފި
އިޢުލާނު
27/3/2014
ސޮފްޓްވެއަރ އިންޖިނިއަރިންގ މަސައްކަތް ކުރާނޭ މީހަކު ބޭނުންވެއްޖެ