އިޢުލާނު
21/1/2015
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު
އިޢުލާނު
20/1/2015
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
އިޢުލާނު
6/1/2015
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ޓްރެއިނިންގ ކޯޑިނޭޓަރ
އިޢުލާނު
6/1/2015
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އެސިސްޓަންޓް ޓްރެއިނިންގ ކޯޑިނޭޓަރ
އިޢުލާނު
4/1/2015
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ޑިރެކްޓަރ-ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
އިޢުލާނު
4/1/2015
ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ޑިރެކްޓަރ-ފާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ