ނަންބަރު: 188-RERD-IUL/2023/133

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ - މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް

ތާރީޚް

18 ނޮވެމްބަރ 2023


މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓްތައް

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ - މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް ވާރކްސް
 • ތާރީޚް: 18 ނޮވެމްބަރ 2023
 • pdf / 163.2 KB
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ އުޞޫލު 2021
 • ތާރީޚް: 18 ނޮވެމްބަރ 2023
 • pdf / 1.3 MB
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމުގެ ކްރައިޓީރިއާގެ ބައިތައް ޓެސްޓުކުރެވޭ ގޮތް
 • ތާރީޚް: 18 ނޮވެމްބަރ 2023
 • pdf / 18.5 KB
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް
 • ތާރީޚް: 18 ނޮވެމްބަރ 2023
 • pdf / 116.5 KB
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ކޮމްޕީޓެންސީތައް
 • ތާރީޚް: 18 ނޮވެމްބަރ 2023
 • pdf / 39.8 KB
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
 • ތާރީޚް: 18 ނޮވެމްބަރ 2023
 • docx / 63.7 KB
މުވައްޒަފު އަދާކުރި ވަޒީފާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
 • ތާރީޚް: 18 ނޮވެމްބަރ 2023
 • docx / 31.1 KB
އުވާލާފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކްފޯމް
 • ތާރީޚް: 18 ނޮވެމްބަރ 2023
 • docx / 27.1 KB
އިޤްރާރު
 • ތާރީޚް: 18 ނޮވެމްބަރ 2023
 • docx / 43.6 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް