ނަންބަރު: 2020/34

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ޝަރުތުތަކާއި، އުޞޫލުތަކާއި، ގައިޑްލައިންތައް މުރާޖަޢާކޮށް އާންމުކުރުން

ތާރީޚް

16 ޑިސެމްބަރ 2020ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް