ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު
ޖުމްލަ ފެނުނީ 315 ލިޔުން
ނަންބަރު: 188-HRS-IUL/2023/72
 • ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
 • ތާރީޚް: 30 މެއި 2023
ނަންބަރު: 188-HRS-IUL/2023/71
 • ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
 • ތާރީޚް: 28 މެއި 2023
ނަންބަރު: 188-HRS-IUL/2023/70
 • ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
 • ތާރީޚް: 28 މެއި 2023
ނަންބަރު: 188-RERD-IUL/2023/69
 • ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ތާރީޚް: 24 މެއި 2023
ނަންބަރު: 188-HRS-IUL/2023/68
 • ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
 • ތާރީޚް: 22 މެއި 2023
ނަންބަރު: 188-RERD-IUL/2023/67
 • ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ތާރީޚް: 18 މެއި 2023
ނަންބަރު: 188-HRS-IUL/2023/64
 • ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
 • ތާރީޚް: 15 މެއި 2023
ނަންބަރު: 188-HRS-IUL/2023/63
 • ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
 • ތާރީޚް: 15 މެއި 2023
ނަންބަރު: 188-RERD-IUL/2023/63
 • ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • ތާރީޚް: 14 މެއި 2023

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް