ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި "ވިސްލް ބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން" ކޮމެޓީ އެކުލަވާލައިފި

28 ޖޫން 2020ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގައި "ވިސްލް ބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން" ކޮމިޓީ އެއް އެކުލަވާލައިފިއެވެ. މި ކޮމިޓީ އެކުލަވައިލީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2019/16 (ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކޮމިޝަނުގެ 1846 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިންނެވެ. މި ކޮމެޓީގެ ޗެއަރ ޕަރސަންއެއް ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ސީނިއަރ އެޓާރނީ އާޔަތުﷲ ޙުސައިން އެވެ. އަދި މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމަނާލައިފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރ އޮފް (އެޗް.އާރް) މަރްޔަމް ނާޒިމާ އަދި                                    ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް އަހުމަދު އަތުހަރެވެ.
މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ މަޢުލޫމާތު ހުށައެޅޭނެ އިންތިޒާމްތައް ޤާއިމްކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ހުށައެޅުމުން މަޢުލޫމާތު ބަލައިގަނެ އަދި މަޢުލޫމާތު ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު އަދި އެހެނިހެން ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރުމެވެ. މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ތަހުޤީގު ކުރުމާއި އަދި އިޚްތިޞާޞްދީފައިވާ މައްސަލައެއްވާނަމަ، އެ ކަމެއް ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް އެ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވުމެވެ. ހުށައެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ރައްކާތެރިކަން ދޭންޖެހޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ, އެކަން ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމާއި ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވިސްލްބްލޯކުރުމާގުޅޭ އެތެރޭގެ އިންތިޒާމުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް މަދުވެގެން އަހަރަކު 2 ފަހަރު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުންވެސް މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން, ޤާނޫނު ނަންބަރު 2019/16 ގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވޭ ގަވާއިދުތަކާ އުސޫލުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް އަދާކުރުން ހިމެނެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅޭނެ ގޮތްތަކަށް ބަލާއިރު ސިޓީ، ފޯންކޯލް، އެސް.އެމް.އެސް ނުވަތަ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އޯޑިއޯ/ވީޑިއޯ ފައިލް ޒަރިއްޔާއިންވެސް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ހުށައަޅާނީ ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށައަޅާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް އަދި މި ފޯމު ކޮންމެ އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ.


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް