ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ޖަޕާނާ ދެމެދު 24 ސްކޮލާޝިޕް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

05 އޯގަސްޓް 2020ޖަޕާނުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން 24 ސްކޮލާޝިޕް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ. މިއަދު ސޮއިކުރެވުނު މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށް އޮތް 4 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ދިވެހި 6 ދަރިވަރަކަށް މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމަށް ޖަޕާނަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، އަބްދުﷲ ޝާހިދެވެ. ޖަޕާނުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެގައުމުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ކެއިކޯ ޔަނާއީ އެވެ.

މި ޕްރޮޖެކްޓު ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ހިންގުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ އިތުރުން ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން ހިމެނޭ ގޮތަށް 'އޮޕަރޭޓިންގް ކޮމިޓީ' އެއް އެކުލަވާލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިއަދު ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ފާތިމަތު އާމިރާ އާއި ކޮމިޝަނުގެ އެކްޓިންގ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ސައީދު އަދި ކޮމިޝަންގެ ޑިރެކްޓަރ، އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް ފާތިމަތު އިނާޔާ އެވެ.


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް