އަލަށް ކޮމިޝަނަށް އައްޔަނުކުރެވުނު މެންބަރުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފައިނޭންސް އާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2020


194*364

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އަލަށް އައްޔަނު ކުރެވުނު 4 މެންބަރުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އޮނަރަބުލް އިބްރާހީމް އަމީރުއާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްގައި މިއަދު ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުގެ އެކްޓިންގް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ސައީދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރުގެ އިތުުރުން އެ މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް