އަލަށް ކޮމިޝަނަށް އައްޔަނުކުރެވުނު މެންބަރުން މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންއާއި ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2020ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް އަލަށް އައްޔަނު ކުރެވުނު 4 މެންބަރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އޮނަރަބުލް ޑރ. އިބްރާހީމް ޙަސަންއާއި އެމިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ. ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި މިއަދު ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުގެ އެކްޓިންގް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ސައީދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރުގެ އިތުުރުން އެ މިނިސްޓްރީގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ


ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް