ޚާއްޞަ އޮޑިޓް


ޚާއްޞަ އޮޑިޓަކީ، ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އިދާރާއިން އެދިގެން ނުވަތަ ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން އެ ހިނދަކަށް ކަނޑައެޅޭ ކަންތައްތަކެއް އޮޑިޓް ކުރެވޭ އިދާރާގައި ހުރި ނެތްގޮތް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން  ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ އޮޑިޓެކެވެ.

 • ތާރީޚް : 28 މާޗް 2024
 • އޮޑިޓްކުރި ތަން : މުލަކަތޮޅު މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • pdf / 1.6 MB
 • ތާރީޚް : 19 ޑިސެމްބަރ 2023
 • އޮޑިޓްކުރި ތަން : ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • pdf / 1.2 MB
 • ތާރީޚް : 02 ނޮވެމްބަރ 2023
 • އޮޑިޓްކުރި ތަން : ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • pdf / 6.5 MB
 • ތާރީޚް : 30 އޮކްޓޯބަރ 2023
 • އޮޑިޓްކުރި ތަން : ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 • pdf / 4.3 MB
 • ތާރީޚް : 22 އޮކްޓޯބަރ 2023
 • އޮޑިޓްކުރި ތަން : ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން
 • pdf / 1.7 MB
 • ތާރީޚް : 22 އޮކްޓޯބަރ 2023
 • އޮޑިޓްކުރި ތަން : ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ
 • pdf / 2.3 MB
 • ތާރީޚް : 09 ޖަނަވަރީ 2023
 • އޮޑިޓްކުރި ތަން : މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
 • pdf / 6.3 MB
 • ތާރީޚް : 19 އޮކްޓޯބަރ 2022
 • އޮޑިޓްކުރި ތަން : ރ. އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
 • pdf / 7.3 MB
 • ތާރީޚް : 11 އޭޕްރީލް 2022
 • އޮޑިޓްކުރި ތަން : މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
 • pdf / 7.8 MB
 • ތާރީޚް : 25 އޯގަސްޓް 2021
 • އޮޑިޓްކުރި ތަން : މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
 • pdf / 4.4 MB
 • ތާރީޚް : 06 މެއި 2021
 • އޮޑިޓްކުރި ތަން : މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
 • pdf / 4.7 MB

2020


އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
 • އޮޑިޓްކުރި ތަން : އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
 • އޮޑިޓް ތާރީޚް : 22 ނޮވެމްބަރ 2020
 • .pdf / 2.1 MB
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
 • އޮޑިޓްކުރި ތަން : މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
 • އޮޑިޓް ތާރީޚް : 15 ސެޕްޓެމްބަރ 2020
 • .pdf / 4.5 MB
ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލްގެ ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
 • އޮޑިޓްކުރި ތަން : ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލް
 • އޮޑިޓް ތާރީޚް : 03 މާޗް 2020
 • .pdf / 4.7 MB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް