ހިއުމަން ރިސޯސް އޮޑިޓް


ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގައި ހިއުމަން ރިސޯސް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގައި މުވައްޒަފުން އަތުރާލާފައިވަނީ ސަރުކާރުން އެ އިދާރާތަކާ މަތިކޮށްފައިވާ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށްތޯ ދެނެގަތުމާއި، މުވައްޒަފުން އަތުރާލާފައިވަނީ މަސައްކަތްތަކާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްތޯ އާއި، މުވައްޒަފުން ކުރަމުންގެންދަނީ އެ މުވައްޒަފުންނާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ޒިންމާތައް ތޯ ދެނެގަތުމާއި މީގެ އިތުރުން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އަދާކުރުމުގައި މުވައްޒަފުންގެ ގާބިލްކަން ދެނެގަތުމެވެ.

  • ތާރީޚް : 07 ޑިސެމްބަރ 2022
  • އޮޑިޓްކުރި ތަން : ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
  • pdf / 6.1 MB

ލޔުމެއް ނުފެނުނު

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް