އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް


ވަޒީފާއާ ބެހޭ މަސައްކަތްތައް ލާމަރުކަޒުކުރުމަގެ ގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސްއޫލު އިދާރާތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ޕޯސްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ކުރުމަކީ، ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވާ "އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް އުޞޫލު" އާ އެއްގޮތަށް، ކޮމިޝަނުގެ ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޮޑިޓް ސެކްޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ. މި އޮޑިޓްތައް ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ކުރަމުން ގެންދަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި، ގަވާއިދުތަކާއި، އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމާއި، ވަޒީފާއާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ލާމަރުކަޒު ކުރުމުގައި ހުރި އުނިކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް، އެކަންތައްތައް ހައްލުކުރުމާއި، އަދި "ސީ.އެސް. ވިއުގަ" ބޭނުންކުރުމުގެ ނިޒާމު އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމެވެ.

  • ތާރީޚް : 06 މާޗް 2024
  • އޮޑިޓްކުރި ތަން : ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
  • pdf / 5.1 MB
  • ތާރީޚް : 11 އޭޕްރީލް 2023
  • އޮޑިޓްކުރި ތަން : ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
  • pdf / 6 MB
  • ތާރީޚް : 02 ޖޫން 2022
  • އޮޑިޓްކުރި ތަން : ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
  • pdf / 4.7 MB

ލޔުމެއް ނުފެނުނު

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް