ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން


ނަން ވަޒީފާ ސެކްޝަން/ޑިވިޜަން ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
ޑޮކްޓަރ މަރްޔަމް ޝަހްނީޒާ ނަޞީރު ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ
3307386
[email protected]
މުޙައަމަދު އަމީން އިބްރާހިމް ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ
3307381
[email protected]
ނާޝިފާ ޢަބްދުﷲ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ
3307350
[email protected]
ޢާއިޝަތު ހުދާ ޙުސައިންދީދީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ
3307382
[email protected]
ސީނިޔާ ލަޠީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޝަނަރސް ބިއުރޯ
3307384
[email protected]
ފާތިމަތު މަޢާޝާ މުހައްމަދު ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް އެގްޒެކެޓިވް މީޑިއާ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޔުނިޓް
3307383
[email protected]
ޢަލީ ޙަމީދު ސީނިއަރ ހިއުމަން ރިސޯސް އެގްޒެކެޓިވް ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން
3307357
[email protected]
މަރްޔަމް ހައްޝާނާ ހިއުމަންރިސޯސް އެގްޒެކެޓިވް ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން
3307358
[email protected]
ޙަދީޖާ ޝިއުފާ ހިއުމަންރިސޯސް އެގްޒެކެޓިވް ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން
3307358
[email protected]
އަމާނީ އިބްރާހިމް ހިއުމަންރިސޯސް އެގްޒެކެޓިވް ހިއުމަން ރިސޯސް ސެކްޝަން
3307359
[email protected]
ޝަހުމީލް އަޙްމަދު ޑިރެކްޓަރ - ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން
3307362
[email protected]
ޖާދުﷲ ޖަމީލު ސީނިއަރ ޕްރޮކިއުމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން
3307363
[email protected]
ފާތިމަތު އިނާޔާ ފައިނޭންސް އެގްޒެކަޓިވް ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން
3307361
[email protected]
އިބްރާހީމް ޝާން ޖަލީލް ޕްރޮކިއުމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން
3307360
[email protected]
ޢަލީ ޢާމިރު ޑިރެކްޓަރ - އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ސަޕޯޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ސަޕޯޓް ސެކްޝަން
3307364
[email protected]
އާމިނަތު މާޒިނީ ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަންސް އެގްޒެކެޓިވް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ސަޕޯޓް ސެކްޝަން
3307307
[email protected]
އާމިނަތު ސަލީމް ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަންސް އެގްޒެކެޓިވް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ސަޕޯޓް ސެކްޝަން
3307306
[email protected]
ޙަސަން ފާރިޝް ރަޝީދު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވިޜަން
3307300
[email protected]
މަރްޔަމް އަސްނާ ސަޢީދު ޑިރެކްޓަރ - އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްސް އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވިޜަން
3307345
[email protected]
ޒަމީލާ ޢަބްދުލްޣަނީ ޑިރެކްޓަރ، އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވިޜަން
3307347
[email protected]

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް