ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން


ނަން ވަޒީފާ ސެކްޝަން/ޑިވިޜަން ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
މަރިޔަމް ނައުމާ އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ސެކްޝަން
3307332
[email protected]
ފާތިމަތު އަހުމަދު ރަޝީދު Performance Management Executive ސިވިލް ސަރވިސް އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް ސެކްޝަން
3307369
[email protected]
ޢާއިޝަތު ޝިފްނާ ޑިރެކްޓަރ - އެމްޕްލޯއީމެންޓް އޮޑިޓް ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޮއިމަންޓް އޮޑިޓް ސެކްޝަން
3307351 / 7900534
[email protected]
މަރްޔަމް ޝިފާޒާ އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޮއިމަންޓް އޮޑިޓް ސެކްޝަން
3307316
[email protected]
ޝާދިމާ މުޙައްމަދު އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޮއިމަންޓް އޮޑިޓް ސެކްޝަން
3307318
[email protected]
އަމާނީ އިބްރާހިމް އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޮއިމަންޓް އޮޑިޓް ސެކްޝަން
3307333
[email protected]
އައިމިނަތު އިފާގަތު އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޮއިމަންޓް އޮޑިޓް ސެކްޝަން
3307322
[email protected]
ނިޢަމް ވަޙީދު ޢަބްދުލްވާޙިދު ސީނިއަރ ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް
3307374
[email protected]
ޒަރާނާ އިބްރާހީމް ސީނިއަރ ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް
3307375
[email protected]
އަޙްލާމް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ސީނިއަރ ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް
3307368
[email protected]
އާމިނަތު ޝިޢުރާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް
3307371
[email protected]
އިބްރާހީމް ރަޝީދު ސީނިއަރ ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް
3307372
[email protected]
ރިލުވާން އިބްރާހިމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް
3307370
[email protected]
މަރިޔަމް މުނީރު ސީނިއަރ ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް
3307373
[email protected]
އާޔަތުﷲ ޙުސައިން ސީނިއަރ ލީގަލް ކައުންސެލް އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ލޯ ރިފޯމް ސެކްޝަން
3307337
[email protected]
ފާޠިމަތު މީނާ ނަޞީރު ލީގަލް ކައުންސެލް ލިޓިގެނޭޝަން އެންޑް ލީގަލް އޮޕީނިއަން ސެކްޝަން
3307335
[email protected]
ޢާއިޝަތު ޢަރީޝާ ނަޖީބު ސީނިއަރ އެޓަރނީ ލިޓިގެނޭޝަން އެންޑް ލީގަލް އޮޕީނިއަން ސެކްޝަން
3307339
[email protected]
ޙަސްނާ ޙަބީބު ސީނިއަރ އެޓަރނީ ލިޓިގެނޭޝަން އެންޑް ލީގަލް އޮޕީނިއަން ސެކްޝަން
3307341
[email protected]
ޞަދުފާ ފަތުޙީ އެޓަރނީ ލިޓިގެނޭޝަން އެންޑް ލީގަލް އޮޕީނިއަން ސެކްޝަން
3307336
[email protected]
ނަޝްމާ ވަޙީދު އެޓަރނީ އިންވެސްޓިގޭޝަން އެންޑް ލޯ ރިފޯމް ސެކްޝަން
3307377
[email protected]

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް