ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން


ނަން ވަޒީފާ ސެކްޝަން/ޑިވިޜަން ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
ޠޫމާ ސަޢީދު ސީނިއަރ ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ޕަރފޯމަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަން
3307353
[email protected]
ހުޝާމާ ޢަބްދުﷲ އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް
3307352
[email protected]
ޒުލައިޚާ ޢަލީ އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް
3307332
[email protected]
އައިމިނަތު ސަނާ އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އޮޑިޓް އެންޑް ކޮމްޕްލަޔަންސް
3307334
[email protected]
ޢާއިޝަތު އިޛުނާ އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޮއިމަންޓް އޮޑިޓް
3307322
[email protected]
ޢާއިޝަތު މިޢުޝާ އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޮއިމަންޓް އޮޑިޓް
3307322
[email protected]
ޢާއިޝަތު ޝިފްނާ ޑިރެކްޓަރ ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޮއިމަންޓް އޮޑިޓް
3307351
[email protected]
އަޙްމަދުﷲ މަޢުޠޫފް އިބްރާހީމް އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޮއިމަންޓް އޮޑިޓް
3307333
[email protected]
މަރްޔަމް ޝިފާޒާ އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޮއިމަންޓް އޮޑިޓް
3307316
[email protected]
ޝާދިމާ މުޙައްމަދު އޮޑިޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އެމްޕްލޮއިމަންޓް އޮޑިޓް
3307318
[email protected]
ފާޠިމަތު ޙަބީބާ ޑިރެކްޓަރ ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް
3307376
[email protected]
ނިޢަމް ވަޙީދު ޢަބްދުލްވާޙިދު ސީނިއަރ ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް
3307374
[email protected]
ޒަރާނާ އިބްރާހީމް ސީނިއަރ ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް
3307375
[email protected]
އަޙްލާމް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު ސީނިއަރ ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް
3307368
[email protected]
ޢާއިޝަތު ޝަރީފް ސީނިއަރ ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް
3307373
[email protected]
އާމިނަތު ޝިޢުރާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް
3307371
[email protected]
އިބްރާހީމް ރަޝީދު ޓްރެއިނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް
3307372
[email protected]
ޒޫނާ ނަޞީރު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް
3307370
[email protected]

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް