ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން


ނަން ވަޒީފާ ސެކްޝަން/ޑިވިޜަން ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
އަޙްމަދު ޢަރީފް ޢަބްދުއްރަޙީމް ނެޓްވަރކް އެންޖިނިއަރ އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވިޜަން
3307348
[email protected]
މުޙައްމަދު އަދުހަމް މޫސާ ނެޓްވަރކް އެންޖިނިއަރ އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވިޜަން
3307346
[email protected]
ޝުއައިބް ސޯލިހް ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ ކޮންސަލްޓަންޓް އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވިޜަން
3307342
[email protected]
އައިޝަތު އަބްދުﷲ ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ ކޮންސަލްޓަންޓް އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވިޜަން
3307300
[email protected]
ހަސަން އާމިރު ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ ކޮންސަލްޓަންޓް އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވިޜަން
3307349
[email protected]
އަޙްމަދު އިފްހާމް ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ ކޮންސަލްޓަންޓް އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވިޜަން
3307304
[email protected]
ފާތިމަތު ރަޢިނާ އިންޓަރން އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވިޜަން
3307301
[email protected]
Mohamed Rasheed ނެޓްވަރކް އެންޖިނިއަރ އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވިޜަން
3307385
Mohamed Ziaan Ahmed ސޮފްޓްވެއަރ ޑިވެލޮޕަރ އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވިޜަން
3307367
[email protected]
އިބްރާހީމް ރަޝީދު ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307305
[email protected]
އާޔަތުﷲ ޙުސައިން ސީނިއަރ ލީގަލް ކައުންސެލް ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307337
[email protected]
ފާޠިމަތު މީނާ ނަޞީރު ލީގަލް ކައުންސެލް ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307335
[email protected]
ޢާއިޝަތު ޢަރީޝާ ނަޖީބު ސީނިއަރ އެޓަރނީ ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307339
[email protected]
ޙަސްނާ ޙަބީބު އެޓަރނީ ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307341
[email protected]
ފާޠިމަތު ނިޒްނާ އެޓަރނީ ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307340
[email protected]
ޞަދުފާ ފަތުޙީ އެޓަރނީ ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307336
[email protected]
ނަޝްމާ ވަޙީދު އެޓަރނީ ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307377
[email protected]
އިސްމާޢީލް އަލިދީދީ އެޓަރނީ ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307339
[email protected]
މަރިޔަމް ސިބާ އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް އެގްޒެކެޓިވް ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307338
[email protected]
އަޙްމަދު ޝާމިޙް މޫސާ އެޓަރނީ ލީގަލް އެފެއާޒް އެންޑް އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް ޑިވިޜަން
3307303
[email protected]

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް