ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން


ނަން ވަޒީފާ ސެކްޝަން/ޑިވިޜަން ފޯނު ނަންބަރު އީމެއިލް އެޑްރެސް
އިބްރާހީމް ރަޝީދު ކައުންސެލް ޖެނެރަލް ލީގަލް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން
3307305 / 7999851
[email protected]
އާޔަތުﷲ ޙުސައިން ސީނިއަރ ލީގަލް ކައުންސެލް ލީގަލް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން
3307337
[email protected]
ފާޠިމަތު މީނާ ނަޞީރު ލީގަލް ކައުންސެލް ލީގަލް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން
3307335
[email protected]
ޢާއިޝަތު ޢަރީޝާ ނަޖީބު ސީނިއަރ އެޓަރނީ ލީގަލް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން
3307339
[email protected]
ޙަސްނާ ޙަބީބު ސީނިއަރ އެޓަރނީ ލީގަލް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން
3307341
[email protected]
ޞަދުފާ ފަތުޙީ އެޓަރނީ ލީގަލް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން
3307336
[email protected]
ނަޝްމާ ވަޙީދު އެޓަރނީ ލީގަލް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން
3307377
[email protected]
މަރިޔަމް ސިބާ އެމްޕްލޯއީ ރިލޭޝަންސް އެގްޒެކެޓިވް ލީގަލް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން
3307338
[email protected]
ފާތިމަތު ޝުއާއު އަޝްރަފް އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ ލީގަލް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން
3307379
[email protected]
އައިޝަތު ނުހާ ހަސަން އެޓަރނީ ލީގަލް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން
3307308
[email protected]
ނުހާ އަބްދުލް މޫމިން އެޓަރނީ ލީގަލް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން
3307342
[email protected]
ނުޒުހަތު ވަހީދާ އެޓަރނީ ލީގަލް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން
3307331
[email protected]
ސަލްވާ އަހުމަދު ޒަކީ ްއިންވެސްޓިގޭޝަން އެގްޒެކެޓިވ ލީގަލް އެފެއާޒް ޑިވިޜަން
3307340
[email protected]
ޚަދީޖާ ޖަމީލާ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިފޯމް ޑިވިޜަން
3307388 / 9974923
[email protected]
އާމިނަތު ޝަހުޒާ ސީނިއަރ ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން
3307329 / 9159715
[email protected]
ފާޠިމަތު ނަސީމް ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން
3307326
[email protected]
ސުވައިދާ އަޙްމަދު ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން
3307327
[email protected]
މިދުހަތު އަބްދުއް ސައްތާރު ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން
3307330
[email protected]
ޝިޔާނާ މުހައްމަދު ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން
3307328
[email protected]
އާމިނަތު ރިޒްނާ އަހުމަދު ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް އެގްޒެކެޓިވް ސިވިލް ސަރވިސް އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން
3307325
[email protected]

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް