ރެކްރޫޓްމަންޓް އެސް.އޯ.ޕީ


މި ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ އަކީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި، އިދާރާތަކަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އެސް.އޯ.ޕީ އެކެވެ. 

މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ވަރޝަން

ރެކްރޫޓްމަންޓް އެސް.އޯ.ޕީ
  • ތާރީޚް: 01 ޖަނަވަރީ 2021
  • pdf / 1.2 MB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް