ޕީ.އެސް އަދި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ ޕީ.އޭ


މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ވަރޝަން

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ އުޞޫލު 2024
 • ތާރީޚް: 21 ޑިސެމްބަރ 2023
 • PDF / 1.6 MB
ޖަދުވަލް 2 : ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާ ފުރާ ފޯމު (2024)
 • ތާރީޚް: 21 ޑިސެމްބަރ 2023
 • docx / 76.9 KB
ޖަދުވަލް 3: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ ފުރާ ޓާގެޓް އެޗީވްމަންޓް ފޯމު (2024)
 • ތާރީޚް: 21 ޑިސެމްބަރ 2023
 • docx / 55.9 KB
ޖަދުވަލް 4 : ސަބޯޑިނޭޓުން ފުރާ ފޯމު (2024)
 • ތާރީޚް: 21 ޑިސެމްބަރ 2023
 • docx / 78.3 KB
ޖަދުވަލް 5 : އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ފުރާ ފޯމު (2024)
 • ތާރީޚް: 21 ޑިސެމްބަރ 2023
 • docx / 66.5 KB
ޖަދުވަލް 6 : މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް ފުރާ ފޯމު (2024)
 • ތާރީޚް: 21 ޑިސެމްބަރ 2023
 • docx / 81.3 KB
ޖަދުވަލް 8 : ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު / ވަގުތީ ގޮތުން ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ، ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުން (2024)
 • ތާރީޚް: 21 ޑިސެމްބަރ 2023
 • docx / 143.9 KB

ކުރީގެ ވަރޝަންތައް

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ އުޞޫލު 2021 (ފުރަތަމަ އިސްލާހް)
 • ތާރީޚް: 06 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
 • pdf / 1.9 MB
ޖަދުވަލް 2: ދާއިރާގެ އިސްވެރިޔާ ފުރާ ފޯމު
 • ތާރީޚް: 06 ފެބްރުއަރީ 2022
 • docx / 65.8 KB
ޖަދުވަލް 3: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ނުވަތަ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ ފުރާ ޓާގެޓް އެޗީވްމަންޓް ފޯމު
 • ތާރީޚް: 06 ފެބްރުއަރީ 2022
 • docx / 56.6 KB
ޖަދުވަލް 4: ސަބޯޑިނޭޓުން ފުރާ ފޯމު
 • ތާރީޚް: 06 ފެބްރުއަރީ 2022
 • docx / 69 KB
ޖަދުވަލް 5: އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ފުރާ ފޯމު
 • ތާރީޚް: 06 ފެބްރުއަރީ 2022
 • docx / 64.3 KB
ޖަދުވަލް 6: މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް ފުރާ ފޯމު
 • ތާރީޚް: 06 ފެބްރުއަރީ 2022
 • docx / 71.7 KB
ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ އުޞޫލު 2021
 • ތާރީޚް: 29 މާޗް 2021
 • pdf / 1.9 MB
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމު: ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި ޒިންމާދާރު އިސްވެރިން 2020
 • ތާރީޚް: 01 ޖަނަވަރީ 2020
 • pdf / 1.6 MB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް