މުވައްޒަަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތައް


މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ވަރޝަން

ކުރީގެ ވަރޝަންތައް

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތައް - 7 ޑިސެންބަރު 2017 (ހަވަނަ އިޞްލާޙު)
 • ތާރީޚް: 01 އޭޕްރީލް 2018
 • pdf / 3 MB
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތައް - 7 ޑިސެންބަރު 2017 (ފަސްވަނަ އިޞްލާޙު)
 • ތާރީޚް: 07 ޑިސެމްބަރ 2017
 • pdf / 2.8 MB
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތައް - 1 އޮގަސްޓު 2017 (ހަތަރުވަނަ އިޞްލާޙު)
 • ތާރީޚް: 01 އޯގަސްޓް 2017
 • pdf / 2.3 MB
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތައް - 8 ފެބްރުވަރީ 2015 (ތިންވަނަ އިޞްލާޙު)
 • ތާރީޚް: 08 ފެބްރުއަރީ 2015
 • pdf / 750.4 KB
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތައް - 1 ޑިސެންބަރު 2014 (ދެވަނަ އިޞްލާޙު)
 • ތާރީޚް: 01 ޑިސެމްބަރ 2014
 • pdf / 421.2 KB
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތައް - 1 ޖުލައި 2014 (ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު)
 • ތާރީޚް: 01 ޖުލައި 2014
 • pdf / 636 KB
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްތައް 2014
 • ތާރީޚް: 14 ޖަނަވަރީ 2014
 • pdf / 461 KB
ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސްތަކާއި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް 2009
 • ތާރީޚް: 01 ފެބްރުއަރީ 2009
 • pdf / 1.4 MB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް