ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލު


މިއީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ އުޞޫލެވެ. މަޤާމު ހިމެނޭ އޮނިގަނޑުގެ ސަބަބުން އެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާނެ ޚާއްޞަ އުޞޫލެއް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވައިލާފައިނުވާ ކޮންމެ މަޤާމަކަށް މުވައްޒަފަކު ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއް ކުރިއަށްގެންދަންވާނީ މި އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

މި އުޞޫލު ފުރިހަމައަށް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ތިރީގައި މިވާ އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި، އެސް.އޯ.ޕީ ތައް ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ޑޮކިއުމަންޓްތައް ބެލުމަށް ލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.

1- ރެކްރޫޓްމަންޓް އެސް.އޯ.ޕީ

2- މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު

3- ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ސަނަދުތައް ގުޅުވުމަށް ބަލާނެ މިންގަނޑު

4- ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތައް ޝޯޓްލިސްޓުކުރުމާ ގުޅޭ ސަރކިއުލަރ

5- ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު އަދި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ކަނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

6- ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް އެސެސްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން

7-  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް ވަންނަން އެދޭ މީހުންގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ބަލާ ފޯމާ ގުޅޭ ސަރކިއުލަރ

މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ވަރޝަން

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ސަނަދުތައް ގުޅުވުމަށް ބަލާނެ މިންގަނޑު (އިޞްލާޙު 2)
 • ތާރީޚް: 23 ނޮވެމްބަރ 2021
 • pdf / 2.6 MB
ޖަދުވަލު 9 - ޕްރެޒެންޓޭޝަން ސްކޯޝީޓް (އިޞްލާޙުކުރެވިފައި)
 • ތާރީޚް: 23 ސެޕްޓެމްބަރ 2021
 • docx / 44.7 KB
ޖަދުވަލު 12 - އޭ2 ޝީޓު (އެސް.އެސް. ރޭންކު)
 • ތާރީޚް: 03 ޖޫން 2021
 • xlsx / 14.7 KB
ތަޖުރިބާ ބަލައިގަންނަ އަމިއްލަ ކުންފުނި އަދި އަމިއްލަ އިދާރާތަކުގެ ލިސްޓު
 • ތާރީޚް: 03 ޖޫން 2021
 • xlsx / 14.1 KB
ޖަދުވަލު 12 - އޭ2 ޝީޓު (އެމް.އެސް.3 - އީ.އެކްސް.5 ރޭންކު)
 • ތާރީޚް: 03 ޖޫން 2021
 • xlsx / 14.4 KB
ޖަދުވަލު 12 - އޭ2 ޝީޓު (އެމް.އެސް. 1 - އެމް.އެސް.2 ރޭންކު)
 • ތާރީޚް: 03 ޖޫން 2021
 • xlsx / 14.3 KB
ޖަދުވަލު 12 - އޭ2 ޝީޓު (ޖީ.އެސް. 4 - ޓެކްނިކަލް)
 • ތާރީޚް: 03 ޖޫން 2021
 • xlsx / 14.3 KB
ޖަދުވަލު 12 - އޭ2 ޝީޓު (ޖީ.އެސް. ރޭންކު - އިދާރީ)
 • ތާރީޚް: 03 ޖޫން 2021
 • xlsx / 14.3 KB
ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލު 2021 (ދެވަނަ އިޞްލާޙު)
 • ތާރީޚް: 03 ޖޫން 2021
 • pdf / 2 MB
ޖަދުވަލު 11 - އޭ1 ފޯމުތައް
 • ތާރީޚް: 03 ޖޫން 2021
 • docx / 69.4 KB
ޖަދުވަލު 10 - ވަޒީފާ ހުށަހެޅުމާއި ޤަބޫލުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާ ފޯމުގެ ނަމޫނާ
 • ތާރީޚް: 03 ޖޫން 2021
 • docx / 53.1 KB
ޖަދުވަލު 8 - ރެފަރެންސް ޗެކްފޯމު
 • ތާރީޚް: 03 ޖޫން 2021
 • docx / 60.6 KB
ޖަދުވަލު 3 - ސްކްރީނިންގ ނަތީޖާ އާންމުކުރާ ޝީޓުގެ ނަމޫނާ
 • ތާރީޚް: 03 ޖޫން 2021
 • docx / 36.4 KB
ޖަދުވަލު 2 - ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
 • ތާރީޚް: 03 ޖޫން 2021
 • docx / 503.1 KB
ޖަދުވަލު 1 - އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާ
 • ތާރީޚް: 03 ޖޫން 2021
 • docx / 66 KB
ވިއުގައިގެ ކުރީގެ މަގާމުތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ހިމެނޭ ލިސްޓު
 • ތާރީޚް: 03 ޖޫން 2016
 • pdf / 803.9 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް