ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލު


މިއީ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ އުޞޫލެވެ. މަޤާމު ހިމެނޭ އޮނިގަނޑުގެ ސަބަބުން އެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހޯދުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދާނެ ޚާއްޞަ އުޞޫލެއް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވައިލާފައިނުވާ ކޮންމެ މަޤާމަކަށް މުވައްޒަފަކު ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއް ކުރިއަށްގެންދަންވާނީ މި އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

މި އުޞޫލު ފުރިހަމައަށް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ތިރީގައި މިވާ އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކާއި، އެސް.އޯ.ޕީ ތައް ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ޑޮކިއުމަންޓްތައް ބެލުމަށް ލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.

1- ރެކްރޫޓްމަންޓް އެސް.އޯ.ޕީ

2- މަޤާމުތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުޠު

3- ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކުގެ ތަޢުލީމީ ރޮނގު އަދި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ކަނޑައަޅާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު

4- ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް އެސެސްމަންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން

 

މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ވަރޝަން

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 2023 (ފުރަތަމަ އިސްލާހު)
 • ތާރީޚް: 02 މެއި 2024
 • pdf / 777 KB
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު
 • ތާރީޚް: 26 މާޗް 2024
 • docx / 43 KB
ސިވިލް ސަރވިސް ރެކްރޫޓްމެންޓް ޕްރޮސެސް – ޗެކްލިސްޓް
 • ތާރީޚް: 20 ސެޕްޓެމްބަރ 2023
 • docx / 27.5 KB
A2 ޝީޓު (MS3-EX5)
 • ތާރީޚް: 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2023
 • xlsx / 20.8 KB
A2 ޝީޓު (SS1-SS3)
 • ތާރީޚް: 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2023
 • xlsx / 18.4 KB
A2 ޝީޓު (GS3-GS4)
 • ތާރީޚް: 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2023
 • xlsx / 20.7 KB
A2 ޝީޓު (GS4 ޓެކްނިކަލް)
 • ތާރީޚް: 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2023
 • xlsx / 20.7 KB
A2 ޝީޓު (MS1-MS2)
 • ތާރީޚް: 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2023
 • xlsx / 20.7 KB
ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ ޗެކްލިސްޓް
 • ތާރީޚް: 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2023
 • docx / 473.1 KB
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގައި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެ ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ
 • ތާރީޚް: 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2023
 • pdf / 1.8 MB
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
 • ތާރީޚް: 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2023
 • docx / 503.4 KB
ވަޒީފާ ހުށަހަޅާ ލިޔުން
 • ތާރީޚް: 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2023
 • docx / 51.4 KB
ލިޔެކިއުންތައް ހޯދުމަށް ފޮނުވާ ލިޔުން
 • ތާރީޚް: 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2023
 • docx / 47.7 KB
A2 ޝީޓު (CS14 - CS16)
 • ތާރީޚް: 18 އޮކްޓޯބަރ 2022
 • xlsx / 27 KB
A1 ފޯމުތައް
 • ތާރީޚް: 20 އޭޕްރީލް 2022
 • docx / 69.4 KB
ޕްރެޒެންޓޭޝަން ސްކޯޝީޓު
 • ތާރީޚް: 20 އޭޕްރީލް 2022
 • docx / 41.7 KB
މުވައްޒަފު އަދާކުރި ވަޒީފާއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
 • ތާރީޚް: 20 އޭޕްރީލް 2022
 • docx / 39.4 KB
އިޢުލާންގެ ނަމޫނާ
 • ތާރީޚް: 20 އޭޕްރީލް 2022
 • docx / 64.4 KB
އުވާލާފައިވާ ތަންތަނުގެ ތަޖުރިބާ އަންގައިދޭ ރެފަރެންސް ޗެކްފޯމް
 • ތާރީޚް: 19 އޭޕްރީލް 2022
 • docx / 41.8 KB
ވިއުގައިގެ ކުރީގެ މަގާމުތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ހިމެނޭ ލިސްޓު
 • ތާރީޚް: 15 މާޗް 2022
 • pdf / 809.5 KB
ތަޖުރިބާ ބަލައިގަންނަ އަމިއްލަ ކުންފުނި އަދި އަމިއްލަ އިދާރާތަކުގެ ލިސްޓު
 • ތާރީޚް: 03 ޖޫން 2021
 • xlsx / 14.1 KB

ކުރީގެ ވަރޝަންތައް

ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު
 • ތާރީޚް: 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2023
 • docx / 37.9 KB
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 2023
 • ތާރީޚް: 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2023
 • pdf / 640.6 KB
މީޓިއޮރޮލޮޖީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑު
 • ތާރީޚް: 18 އޮކްޓޯބަރ 2022
 • pdf / 2.6 MB
A2 ޝީޓު (MS1-MS2)
 • ތާރީޚް: 20 އޭޕްރީލް 2022
 • އަމަލުކުރުން ހުއްޓާލި ތާރީޚް: 30 އޭޕްރީލް 2022
 • xlsx / 14.2 KB
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 2021 (ތިންވަނަ އިޞްލާޙު)
 • ތާރީޚް: 20 އޭޕްރީލް 2022
 • އަމަލުކުރުން ހުއްޓާލި ތާރީޚް: 30 އޭޕްރީލް 2022
 • pdf / 2.6 MB
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 2021 އަށް ގެނެވުނު 3 ވަނަ އިޞްލާޙު
 • ތާރީޚް: 20 އޭޕްރީލް 2022
 • އަމަލުކުރުން ހުއްޓާލި ތާރީޚް: 30 އޭޕްރީލް 2022
 • pdf / 1.9 MB
A2 ޝީޓު (MS3-EX5)
 • ތާރީޚް: 20 އޭޕްރީލް 2022
 • އަމަލުކުރުން ހުއްޓާލި ތާރީޚް: 30 އޭޕްރީލް 2022
 • xlsx / 14.3 KB
A2 ޝީޓު (GS4 ޓެކްނިކަލް)
 • ތާރީޚް: 20 އޭޕްރީލް 2022
 • އަމަލުކުރުން ހުއްޓާލި ތާރީޚް: 30 އޭޕްރީލް 2022
 • xlsx / 14.2 KB
ވަޒީފާއަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ ޗެކްލިސްޓް
 • ތާރީޚް: 20 އޭޕްރީލް 2022
 • އަމަލުކުރުން ހުއްޓާލި ތާރީޚް: 30 އޭޕްރީލް 2022
 • docx / 472.1 KB
ވަޒީފާ ހުށަހަޅާ ލިޔުން
 • ތާރީޚް: 20 އޭޕްރީލް 2022
 • އަމަލުކުރުން ހުއްޓާލި ތާރީޚް: 30 އޭޕްރީލް 2022
 • docx / 49.5 KB
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު
 • ތާރީޚް: 20 އޭޕްރީލް 2022
 • އަމަލުކުރުން ހުއްޓާލި ތާރީޚް: 30 އޭޕްރީލް 2022
 • docx / 503.1 KB
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު
 • ތާރީޚް: 20 އޭޕްރީލް 2022
 • އަމަލުކުރުން ހުއްޓާލި ތާރީޚް: 30 އޭޕްރީލް 2022
 • docx / 36.4 KB
A2 ޝީޓު (SS1-SS3)
 • ތާރީޚް: 20 އޭޕްރީލް 2022
 • އަމަލުކުރުން ހުއްޓާލި ތާރީޚް: 30 އޭޕްރީލް 2022
 • xlsx / 14.6 KB
A2 ޝީޓު (GS3-GS4)
 • ތާރީޚް: 20 އޭޕްރީލް 2022
 • އަމަލުކުރުން ހުއްޓާލި ތާރީޚް: 30 އޭޕްރީލް 2022
 • xlsx / 14.3 KB
ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލު 2021 (ދެވަނަ އިޞްލާޙު)
 • ތާރީޚް: 03 ޖޫން 2021
 • pdf / 2 MB
ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލު 2021 (ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު)
 • ތާރީޚް: 09 މެއި 2021
 • pdf / 1.9 MB
ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލު 2021 (ނަންބަރު 2020/4 ސަރކިއުލަރއާ ގުޅިގެން އަޕްޑޭޓްކޮށްފައި)
 • ތާރީޚް: 12 ޖަނަވަރީ 2021
 • pdf / 735.4 KB
ރެކްރޫޓްމަންޓް އުޞޫލު 2021
 • ތާރީޚް: 01 ޖަނަވަރީ 2021
 • pdf / 2.1 MB
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 2018 (ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު)
 • ތާރީޚް: 19 ފެބްރުއަރީ 2019
 • pdf / 1.5 MB
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް 2018
 • ތާރީޚް: 01 މެއި 2018
 • pdf / 1.9 MB
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް (1 އެޕްރީލް 2013)
 • ތާރީޚް: 01 އޭޕްރީލް 2013
 • pdf / 3.8 MB
ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތައް (1 ފެބްރުވަރީ 2012)
 • ތާރީޚް: 01 ފެބްރުއަރީ 2012
 • pdf / 655.8 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް