ޓީޗަރުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު


ކުރީގެ ވަރޝަންތައް

ސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ޖޮބް މެޓްރިކްސްގެ މަޤާމުތަކަށް މުަވައްޒަފުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު 2022
 • ތާރީޚް: 02 ޖޫން 2022
 • އަމަލުކުރުން ހުއްޓާލި ތާރީޚް: 08 ޖޫން 2022
 • pdf / 4.6 MB
ޖަދުވަލު 1: އިޢުލާނުގެ ނަމޫނާ
 • ތާރީޚް: 01 ޖޫން 2022
 • އަމަލުކުރުން ހުއްޓާލި ތާރީޚް: 08 ޖޫން 2022
 • docx / 42.9 KB
ޖަދުވަލު 2؛ އެސެސްމަންޓް ސްކޯޝީޓް
 • ތާރީޚް: 01 ޖޫން 2022
 • އަމަލުކުރުން ހުއްޓާލި ތާރީޚް: 08 ޖޫން 2022
 • docx / 17.2 KB
ޖަދުވަލު 3: އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯޝީޓް
 • ތާރީޚް: 01 ޖޫން 2022
 • އަމަލުކުރުން ހުއްޓާލި ތާރީޚް: 08 ޖޫން 2022
 • docx / 16.6 KB
ޖަދުވަލު 4: ޓީޗަރުންގެ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު
 • ތާރީޚް: 01 ޖޫން 2022
 • އަމަލުކުރުން ހުއްޓާލި ތާރީޚް: 08 ޖޫން 2022
 • xlsx / 23.3 KB
ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑުގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު
 • ތާރީޚް: 05 އޮކްޓޯބަރ 2021
 • pdf / 5 MB
ޓީޗަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު
 • ތާރީޚް: 05 އޮކްޓޯބަރ 2021
 • xlsx / 14.8 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ޗެޓް ބޮޓް