ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޕީ.އޭ


މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ ނިޒާމަކީ މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާ ފެންވަރާއި މިންވަރު އަދި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރެވުނު ވަގުތުގެ އިތުރުން މަސައްކަތުގައި މުވައްޒަފުގެ މިޒާޖާއި ސިފަތައް ދެނެގަންނާނެ އުޞޫލުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެގެންވާ ނިޒާމެކެވެ. މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ، ފެންވަރު ރަނގަޅު، މަސައްކަތަށް ޤާބިލު މުވައްޒަފުންތަކެއް އުފެއްދުމެވެ. އަދި މި ނިޒާމުގެ ސަބަބުން މުޅި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުވެ، ދެވޭ ޚިދުމަތް އަވަސްވެ، ހަރުދަނާވެގެންދިއުމެވެ.

މި އުޞޫލު ތަންފީޛުކުރުމުގައި ތިރީގައި މިވާ އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކަށާއި، އެސް.އޯ.ޕީތައް ބޭނުންކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ޑޮކިއުމަންޓްތައް ބެލުމަށް ލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.

ކުރީގެ ވަރޝަންތައް

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމާ ބެހޭ އުޞޫލު 2022 (ފުރަތަމަ އިސްލާޙު)
 • ތާރީޚް: 24 މާޗް 2022
 • pdf / 1.1 MB
ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު (ސަޕޯޓު އޮފިސަރުން)
 • ތާރީޚް: 06 ފެބްރުއަރީ 2022
 • docx / 88.2 KB
ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު (ސަޕޯޓު ސަރވިސް)
 • ތާރީޚް: 06 ފެބްރުއަރީ 2022
 • docx / 67.7 KB
ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު (ސީނިއަރ އަދި މިޑްލް މެނޭޖްމަންޓް)
 • ތާރީޚް: 06 ފެބްރުއަރީ 2022
 • docx / 89.7 KB
ޓީޗަރުން އަދި ލީޑިންގ ޓީޗަރުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު
 • ތާރީޚް: 06 ފެބްރުއަރީ 2022
 • docx / 92 KB
ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު (އީއެކްސް އިން ޖީ.އެސް 1 ރޭންކްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން)
 • ތާރީޚް: 06 ފެބްރުއަރީ 2022
 • docx / 203.1 KB
ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު (އެސް.އެސް ރޭންކުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން)
 • ތާރީޚް: 06 ފެބްރުއަރީ 2022
 • docx / 205.7 KB
ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ފެންވަރުބެލުމާ ބެހޭ އުޞޫލު 2022
 • ތާރީޚް: 30 ޑިސެމްބަރ 2021
 • އަމަލުކުރުން ހުއްޓާލި ތާރީޚް: 13 ޖަނަވަރީ 2022
 • pdf / 4.4 MB
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް (ތިންވަނަ އިޞްލާޙު)
 • ތާރީޚް: 08 ޖަނަވަރީ 2020
 • pdf / 3 MB
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް (ދެވަނަ އިޞްލާޙު)
 • ތާރީޚް: 16 ޖަނަވަރީ 2018
 • pdf / 2.7 MB
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ އުޞޫލުގެ އަތްމަތީ ފޮތް (ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު)
 • ތާރީޚް: 01 ފެބްރުއަރީ 2012
 • pdf / 996.2 KB
މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބަލައި ލިބޭ ނަތީޖާއާ ގުޅިގެން އެޅިދާނެ ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް
 • ތާރީޚް: 31 މެއި 2011
 • pdf / 221 KB
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާބެހޭ އަތްމަތީ ފޮތް
 • ތާރީޚް: 01 ފެބްރުއަރީ 2009
 • pdf / 281.2 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް