ރައީސް އޮފީހުގެ ދެންނެވުންތައް


ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނެރުއްވާފައިވާ ދެންނެވުންތަކުގެ ތެރެއިން ސިވިލް ސަރވިސްއާ ގުޅޭ މުހިންމު ދެންނެވުންތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ވަރޝަން

ކުރީގެ ވަރޝަންތައް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް