ކައުންސިލްތަކުގެ އެސް.ޖީ. އިންގެ ޕީ.އޭ


މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ވަރޝަން

ޖަދުވަލް 8: ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލާ ފޯމު / ވަގުތީ ގޮތުން ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ، ޒިންމާދާރު އިސްވެރިޔާ ނުވަތަ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުން (2024)
 • ތާރީޚް: 21 ޑިސެމްބަރ 2023
 • docx / 144.9 KB
ޖަދުވަލް 6: މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް ފުރާ ފޯމު (2024)
 • ތާރީޚް: 21 ޑިސެމްބަރ 2023
 • docx / 91.6 KB
ޖަދުވަލް 5: އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ފުރާ ފޯމު (2024)
 • ތާރީޚް: 21 ޑިސެމްބަރ 2023
 • docx / 68.2 KB
ޖަދުވަލް 4: ސަބޯޑިނޭޓުން ފުރާ ފޯމު (2024)
 • ތާރީޚް: 21 ޑިސެމްބަރ 2023
 • docx / 79.2 KB
ޖަދުވަލް 3: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްޝަންތަކުން ފުރާ ޓާގެޓް އެޗީވްމަންޓް ފޯމު (2024)
 • ތާރީޚް: 21 ޑިސެމްބަރ 2023
 • docx / 56.2 KB
ޖަދުވަލް 2.1: އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސް ފުރާ ފޯމު (2024)
 • ތާރީޚް: 21 ޑިސެމްބަރ 2023
 • docx / 81.3 KB
ޖަދުވަލް 2 : ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު/ރައީސް އަދި މެންބަރުން ފުރާ ފޯމު (2024)
 • ތާރީޚް: 21 ޑިސެމްބަރ 2023
 • docx / 80.9 KB
ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ އުޞޫލު 2024
 • ތާރީޚް: 21 ޑިސެމްބަރ 2023
 • pdf / 2.4 MB
ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ އުޞޫލު 2021 (ފުރަތަމަ އިސްލާހް)
 • ތާރީޚް: 06 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
 • pdf / 1.9 MB
ޖަދުވަލް 2: ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު/ރައީސް އަދި މެންބަރުން ފުރާ ފޯމު
 • ތާރީޚް: 07 ފެބްރުއަރީ 2022
 • docx / 83.4 KB
ޖަދުވަލް 6: މުވައްޒަފު އަމިއްލައަށް ފުރާ ފޯމު
 • ތާރީޚް: 06 ފެބްރުއަރީ 2022
 • docx / 93.1 KB
ޖަދުވަލް 5: އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ފުރާ ފޯމު
 • ތާރީޚް: 06 ފެބްރުއަރީ 2022
 • docx / 71.7 KB
ޖަދުވަލް 4: ސަބޯޑިނޭޓުން ފުރާ ފޯމު
 • ތާރީޚް: 06 ފެބްރުއަރީ 2022
 • docx / 80.4 KB
ޖަދުވަލް 3: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ސެކްޝަންތަކުން ފުރާ ޓާގެޓް އެޗީވްމަންޓް ފޯމު
 • ތާރީޚް: 06 ފެބްރުއަރީ 2022
 • docx / 58.8 KB
ޖަދުވަލް 2.2: އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ފުރާ ފޯމު
 • ތާރީޚް: 06 ފެބްރުއަރީ 2022
 • docx / 65.8 KB
ޖަދުވަލް 2.1: އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސް ފުރާ ފޯމު
 • ތާރީޚް: 06 ފެބްރުއަރީ 2022
 • docx / 82.3 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް