އެސެސްމަންޓް ހެދުމުގެ ގައިޑްލައިން


އެސެސްމަންޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕްރެކްޓިކަލް ދިނުމާއި އިމްތިހާނު ކުރުމަކީ ކުރިން އިދާރާތަކުން ބޭނުންވާނަމަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އޮންނަ މަރުޙަލާތަކަކަށްވީ ނަމަވެސް، ކޮމްޕީޓެންސީ ބެލިގެން ރެކްރޫޓް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ވަކި ރޭންކުތަކަކަށް އެސެސްމަންޓް ދިނުން ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ. މި އެސެސްމަންޓްތައް ތައްޔާރުކުރާ ގޮތާއި، އެޑްމިނިސްޓަރ ކުރާ ގޮތާއި މާކުކުރެވޭ ގޮތަކީ އެސެސްމަންޓަށް އޮންނަ އިތުބާރާއި އެސެސްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް އެންމެ ކޮންމެޕިޓެންޓް ފަރާތް ދެނެގަތުމާ ސީދާ ގުޅިފައިވާ ކަންކަމެވެ. ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށްފައިވާ އެސެސްމަންޓް ގައިޑްލައިންގައި މިދެންނެވި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން، އެސެސްމަންޓްތަކުގެ ވެލިޑިޓީއާއި ރިލައެބިލިޓީ ހިފަހައްޓައި، ކޮމްޕީޓެންސީތަކާ އެންމެ ގުޅޭގޮތަށް އެސެސްމަންޓްތައް ބައްޓަންކޮށް، ރާވައި ހިންގައި، މާކު ކުރާނެ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ވަރޝަން

އެސެސްމަންޓް ހެދުމުގެ ގައިޑްލައިން
  • ތާރީޚް: 16 ޑިސެމްބަރ 2020
  • pdf / 667.4 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް