ސްޓެޕް މުސާރައާ ގުޅޭ އުޞޫލު


ކުރީގެ ވަރޝަންތައް

ދިވެހި ސިވިސް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމުގައި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ފިޔަވަޅު ކަނޑައެޅުމުގެ އުޞޫލު (ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު)
 • ތާރީޚް: 22 އޮކްޓޯބަރ 2020
 • pdf / 3.8 MB
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަގާމުތަކަށް މީހުން ހަމަޖެއްސުމުގައި ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމުގައި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ފިޔަވަޅު ކަނޑައެޅުމުގެ އުޞޫލު
 • ތާރީޚް: 13 އޭޕްރީލް 2017
 • pdf / 188.4 KB
ފަންނީ އޮނިގަނޑުތަކަށް ހިޖުރަކުރާ މުވައްޒަފުން، ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތެއްގައި އެހެން އޮނިގަނޑުތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ފިޔަވަޅު ކަނޑައަޅާނެ އުޞޫލު
 • ތާރީޚް: 02 ޑިސެމްބަރ 2015
 • pdf / 131.5 KB
ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމަކަށް މީހަކު ހަމަޖެއްސުމުގައި ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމުގައި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ފިޔަވަޅު ކަނޑައެޅުމުގެ ގަވާއިދު
 • ތާރީޚް: 27 ޑިސެމްބަރ 2010
 • pdf / 1.2 MB
01 ފެބުރުއަރީ 2009 ން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަންފެށުނު ސިވިލް ސަރވިސްގެ އައު އޮނިގަނޑުން މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ފިޔަވަޅަކަށް ޖެއްސިފައިހުރި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމުގައި މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ފިޔަވަޅު ކަނޑައެޅުން
 • ތާރީޚް: 06 ޖުލައި 2009
 • pdf / 1.7 MB
01 ފެބުރުއަރީ 2009 ގެ ކުރިން ބޭނުން ކުރެވުނު ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ އޮނިގަނޑުން ދިގު މުއްދަތުގެ އެލަވަންސް ލިބުނު މުވައްޒަފުން، ބަދަލުކުރެވޭ އައު އޮނިގަނޑުގެ މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް
 • ތާރީޚް: 01 ފެބްރުއަރީ 2009
 • pdf / 35 KB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް