އެވްސްކޮމްގެ އިދާރީ މަޤާމުތަކުގެ ރެކްރޫޓްމަންޓް


މި އުޞޫލަކީ 30 އެޕްރީލް 2019 އިން ފެށިގެން ކޮމިޝަނުން ބާޠިލުކޮށްފައިވާ އުޞޫލެކެވެ.

މި އުޞޫލު ބާޠިލުކުރުމާ ގުޅިގެން، އޭވިއޭޝަން ސެކިޔުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ އިދާރީ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ވަރޝަން

މި ލިޔުމާގުޅޭ އެޓޭޗްމަންޓެއް ނެތް

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް