ލީގަލް އޮފިސަރ ރެކްރޫޓްމަންޓް


މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ވަރޝަން

ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓު
 • ތާރީޚް: 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
 • xlsx / 14.8 KB
ސަރކިއުލަރ - ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ މަޤާމު ތަކަށް މީހުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ އުޞޫލު 2022 އާންމުކުރުން
 • ތާރީޚް: 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
 • pdf / 105.8 KB
ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ އޮނިގަނޑުގެ މަޤާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި އައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލު 2022
 • ތާރީޚް: 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
 • pdf / 219.1 KB
ޖަދުވަލު 1 - އިޢުލާނު
 • ތާރީޚް: 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
 • docx / 43.5 KB
ޖަދުވަލު 2 - ޕްރެޒެންޓޭޝަން ސްކޯޝީޓް
 • ތާރީޚް: 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
 • docx / 18.6 KB
ޖަދުވަލު 3 - އިންޓަރވިއުގެ ސްކޯ ޝީޓް
 • ތާރީޚް: 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2022
 • docx / 19.5 KB
ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް
 • ތާރީޚް: 09 ޖޫން 2022
 • xls / 119 KB
ލީގަލް އޮފިސަރުންގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑަށް މުވައްޒަފުން ހޮވުމާއި ޢައްޔަންކުރުމުގެ މިންގަނޑު (އިޞްލާޙު 1)
 • ތާރީޚް: 01 ސެޕްޓެމްބަރ 2019
 • pdf / 6.5 MB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް