ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޕްލޭންތައް


ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން އިދާރާތަކުން ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ މިންގަނޑުތަކެއް އެކުލަވާލާފައިވާތީ އެ މިންގަނޑުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ އެންމެ ފަހުގެ ވަރޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޕްލޭން
 • ތާރީޚް: 23 ޖޫން 2020
 • pdf / 1.2 MB
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޕްލޭން
 • ތާރީޚް: 12 މެއި 2020
 • pdf / 3.9 MB
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޕްލޭން
 • ތާރީޚް: 18 މާޗް 2020
 • pdf / 7 MB
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޕްލޭން
 • ތާރީޚް: 17 މާޗް 2020
 • pdf / 882.6 KB
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޕްލޭން
 • ތާރީޚް: 17 މާޗް 2020
 • pdf / 124.2 KB
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޕްލޭން
 • ތާރީޚް: 17 މާޗް 2020
 • pdf / 526.5 KB
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޕްލޭން
 • ތާރީޚް: 17 މާޗް 2020
 • pdf / 246.5 KB
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޕްލޭން
 • ތާރީޚް: 17 މާޗް 2020
 • pdf / 315.1 KB
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޕްލޭން
 • ތާރީޚް: 17 މާޗް 2020
 • pdf / 3.2 MB
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޕްލޭން
 • ތާރީޚް: 17 މާޗް 2020
 • pdf / 1.2 MB
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަންގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޕްލޭން
 • ތާރީޚް: 17 މާޗް 2020
 • pdf / 965.6 KB
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޕްލޭން
 • ތާރީޚް: 17 މާޗް 2020
 • pdf / 795.4 KB
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޕްލޭން
 • ތާރީޚް: 17 މާޗް 2020
 • pdf / 1.9 MB
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޕްލޭން
 • ތާރީޚް: 17 މާޗް 2020
 • pdf / 378.9 KB
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޕްލޭން
 • ތާރީޚް: 17 މާޗް 2020
 • pdf / 2.3 MB
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޕްލޭން
 • ތާރީޚް: 17 މާޗް 2020
 • pdf / 3.6 MB
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒްގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޕްލޭން
 • ތާރީޚް: 16 މާޗް 2020
 • pdf / 1.3 MB
ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޕްލޭން
 • ތާރީޚް: 16 މާޗް 2020
 • pdf / 1.6 MB
ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޕްލޭން
 • ތާރީޚް: 16 މާޗް 2020
 • pdf / 131.9 KB
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޕްލޭން
 • ތާރީޚް: 16 މާޗް 2020
 • pdf / 3.6 MB
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖްގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޕްލޭން
 • ތާރީޚް: 15 މާޗް 2020
 • pdf / 1.3 MB
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޕްލޭން
 • ތާރީޚް: 10 މާޗް 2020
 • pdf / 1.9 MB

ހޮޓްލައިން / އެސްއެމްއެސް

7799280


ފޯނު

3307307

ސީއެސްސީ ބޮޓް